Mikä terapiassa auttaa vai auttaako mikään?

23.02.2019

Terapian vaikuttavuutta, eli sitä, mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa, on vaikea tutkia, mutta psykoterapia-tutkimusten mukaan terapiassa vaikuttavia tekijöitä psykoterapiamuodosta riippumatta ovat:

  • terapeutin ja asiakkaan hyvä vuorovaikutus ja yhteistyösuhde
  • luottamus; empatia
  • avoin keskustelu asioista ja ongelmista
  • terapiamenetelmät ja -tekniikat
  • yhteisesti jaettu käsitys terapian tavoitteesta
  • terapiaan liittyvät odotukset (ns. lumevaikutus)
  • terapeutin usko käyttämäänsä menetelmään 
  • asiakkaaseen, hänen olosuhteisiinsa ja sitoutumiseensa liittyvät seikat

Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi omana itsenään kokemuksineen ja se on toimivan terapian lähtökohta. Terapia auttaa ja vaikuttaa vuorovaikutuksena, erilaisina menetelminä ja prosessina, se ei ole yhden lääketabletin ottamista vaivaan. Terapiassa myös yhdistellään eli integroidaan yhä useammin erilaisia toimivia, hyväksi havaittuja menetelmiä ja uusinta tietoa. 

Lyhytterapia ja kertaterapia

Lyhytterapia, joka sisältää psykoterapeuttiset valmiudet, on matalan kynnyksen terapiamuoto, joka antaa mahdollisuuden kokeilla terapiaa nopeasti ja edullisemmin. Tutkimusten mukaan myös kertaterapia, yksi käynti terapiassa, on todettu suosituksi ja hyödylliseksi.   

Onko terapiasta hyötyä?

Terapiassa kohdataan epämiellyttäviäkin tuntemuksia, mutta toimivassa terapiassa suunnan pitäisi olla parempaan ja haluttuun, hyvinvoinnin ja hyvän tulisi lisääntyä. 

Terapiapalveluiden suhteen kannattaa olla kriittinen ja tutkiva: mitä tämä terapia antaa minulle, sopiiko tämä terapiamuoto ja terapeutti minulle, toimiiko yhteistyö? Mitä muita vaihtoehtoja on hyvinvointini lisäämiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi? 

Huono ja ammattitaidoton terapia voi olla jopa haitaksi. Terapeutin tai vastaavaa työtä tekevän tulee olla koulutettu ja tuntea ammattitaitonsa rajat ja vastuunsa. 

Läpinäkyvyyttä terapiaan 

Terapeutin kanssa kannattaa jutella tavoitteista ja omista toiveista. Terapiaa ja sen menetelmiä voidaan myös avata ja terapian toimivuudesta keskustella. Jos terapia ei toimi, syy on luultavasti jossakin yllä luetelluista kohdista.  

Itse olen saanut hyvää terapiaa silloin kun olen tullut kuulluksi ja nähdyksi ja terapeutilla on ollut ymmärrystä, tietoa ja menetelmiä auttaa eteenpäin. Ilmapiiri on silloin avoin, hyväksyvä ja turvallinen puhua ja kysyä. Tuo resepti toiminee monessa muussakin ihmisten kanssa tehtävässä työssä ja ylipäätään ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

TERAPIATARINOITA

Lisätietoa:

Eronen, S. & Lahti-Nuuttila. P. Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. Edita.

Huttunen, M. O. & Kalska, H. (toim.) Psykoterapiat. Duodecim.

Kanninen, K. & Uusitalo-Arola, L. Lyhytterapeuttinen työote. PS-kustannus. 

Mönkkönen, K. Vuorovaikutus asiakastyössä. Gaudeamus.