Mikä terapiassa auttaa vai auttaako mikään?

23.02.2019

Terapian vaikuttavuutta, eli sitä, mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa, on vaikea tutkia, mutta psykoterapia-tutkimusten mukaan vaikuttavia tekijöitä psykoterapiamuodosta riippumatta ovat:

  • terapeutin ja asiakkaan hyvä vuorovaikutus ja yhteistyösuhde
  • luottamus; empatia
  • avoin keskustelu asioista ja ongelmista
  • terapiamenetelmät ja -tekniikat
  • yhteisesti jaettu käsitys terapian tavoitteesta
  • terapiaan liittyvät odotukset (ns. lumevaikutus, usko terapian apuun)
  • terapeutin usko käyttämäänsä menetelmään 
  • asiakkaaseen, hänen olosuhteisiinsa ja sitoutumiseensa liittyvät seikat

Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi omana itsenään kokemuksineen ja se on toimivan terapian lähtökohta. Terapia auttaa ja vaikuttaa vuorovaikutuksena, erilaisina menetelminä ja prosessina, se ei ole yhden reseptin ja yhden lääketabletin ottamista vaivaan. Terapiassa myös yhdistellään eli integroidaan yhä useammin erilaisia toimivia, hyväksi havaittuja menetelmiä ja uusinta tietoa. 

Psykoterapia ja muut terapiat

Psykoterapiasuuntauksia ja terapiamuotoja on paljon. Osaan terapioista saa Kelan korvausta (kts. lyhytterapia-sivun linkistä) ja osa terapeutti-ammattinimikkeistä on Valviran vahvistamia. Ihmisen mieli ja elämä ja niiden auttaminen ei ole rajattu vain tiettyihin koulutuksiin, ammatteihin ja tieteenaloihin, joten sinulle sopivin ja toimivin terapia, hoitomuoto ja apu voi löytyä eri tavoin. Terapia on hyvää ja toimivaa silloin kun se nimensä mukaisesti on hoitavaa ja auttaa sinua. Itse olen saanut avun toivottomalta tuntuneessa tilanteessa vähiten koulutetulta ammattilaiselta ja terapeutilta. On tärkeää uskoa ennemmin ihmiseen kuin menetelmiin ja "totuuksiin", jotka muuttuvat ja vaihtuvat. Tietomme ihmisestä, elämästä ja ihmismielestä on aina vajavaista ja kehittyy. 

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti kestoltaan lyhyempää ja sitä tarjoavat niin psykoterapeutit kuin lyhytterapia-koulutuksen saaneet, johon koulutukseen sisältyvät psykoterapeuttiset valmiudet. Tutkimusten mukaan myös kertaterapia, yksi käynti terapiassa, on todettu hyödylliseksi. Oli terapiamuoto mikä tahansa, siellä voi käydä aina vain kerrankin.   

Onko terapiasta hyötyä?

Terapiassa kohdataan välillä epämiellyttäviäkin tuntemuksia, mutta toimivassa terapiassa yhteys terapeutin kanssa toimii ja suunta on parempaan päin. Terapeutin tulee olla koulutettu ja tuntea rajansa ja vastuunsa.  

Terapiapalveluiden suhteen kannattaa olla kriittinen ja tutkiva oli terapiamuoto mikä tahansa: mitä tämä terapia antaa minulle, sopiiko tämä terapiamuoto ja terapeutti minulle, toimiiko yhteistyö, toimiiko terapia? Mitä muita vaihtoehtoja tai ammattilaisia on hyvinvointini lisäämiseksi tai ongelmieni ratkaisemiseksi? 

Terapian läpinäkyvyys 

Terapeutin kanssa kannattaa jutella tavoitteista ja omista toiveista. Terapiaa ja sen menetelmiä voidaan myös avata ja terapian toimivuudesta keskustella. 

Jos terapia ei toimi, syy on luultavasti jossakin yllä luetelluista kohdista.  

Itse olen saanut hyvää terapiaa silloin kun olen tullut kuulluksi ja nähdyksi ja terapeutilla on ollut ymmärrystä, tietoa ja menetelmiä auttaa. Ilmapiiri on silloin avoin, hyväksyvä ja turvallinen puhua, kysyä ja olla. Tuo resepti toiminee monessa muussakin ihmisten kanssa tehtävässä työssä ja ylipäätään ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

TERAPIATARINOITA

Lisätietoa:

Eronen, S. & Lahti-Nuuttila. P. Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. Edita.

Huttunen, M. O. & Kalska, H. (toim.) Psykoterapiat. Duodecim.

Kanninen, K. & Uusitalo-Arola, L. Lyhytterapeuttinen työote. PS-kustannus. 

Mönkkönen, K. Vuorovaikutus asiakastyössä. Gaudeamus.