Mikä terapiassa auttaa vai auttaako mikään?

23.02.2021

Terapian vaikuttavuutta, eli sitä, mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa, on vaikea tutkia, mutta psykoterapia-tutkimusten mukaan vaikuttavia tekijöitä psykoterapiamuodosta riippumatta ovat:

  • hyvä vuorovaikutus ja yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä
  • luottamus; empatia
  • avoin keskustelu asioista ja ongelmista
  • terapiamenetelmät ja -tekniikat
  • yhteisesti jaettu käsitys terapian tavoitteista
  • terapiaan liittyvät odotukset (ns. lumevaikutus, usko terapian apuun)
  • terapeutin usko käyttämäänsä menetelmään 
  • asiakkaaseen, hänen olosuhteisiinsa ja sitoutumiseensa liittyvät seikat

Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi omana itsenään kokemuksineen ja se on myös toimivan terapian lähtökohta. Terapia auttaa ja vaikuttaa vuorovaikutuksena, erilaisina menetelminä ja prosessina, se ei ole yhden tabletin ottamista vaivaan. Terapiassa myös yhdistellään eli integroidaan yhä enemmän erilaisia toimivia ja hyväksi havaittuja eli vaikuttavia menetelmiä ja uusinta tietoa. 

Psykoterapia ja muut terapiat

Psykoterapiasuuntauksia ja terapiamuotoja on paljon. Ne ovat hyvitkin erilaisia mutta toisaalta niissä on paljon samaa ja yhteneväisyyksiä. Osaan terapioista saa Kelan korvausta (kts. lyhytterapia-sivun linkistä) ja osa terapeutti-ammattinimikkeistä on Valviran vahvistamia. Ihmisen mieli ja ihmisten auttaminen ei ole rajattu vain tiettyihin tieteenaloihin, koulutuksiin ja ammatteihin, joten sinulle sopivin ja toimivin terapia, hoitomuoto ja apu voi löytyä monin tavoin. Terapia-ammattilaisella on kuitenkin oltava koulutus, jonka mukaista terapiaa hän tarjoaa. Terapia on hyvää ja toimivaa silloin kun se nimensä mukaisesti on hoitavaa ja auttaa sinua.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti kestoltaan lyhyempaa ja tavoitteellista. Sitä tarjoavat niin psykoterapeutit kuin lyhytterapia-koulutuksen saaneet terapeutit. Tutkimusten mukaan myös kertaterapia, yksi käynti terapiassa, on todettu hyödylliseksi.    

Onko terapiasta hyötyä?

Terapiassa kohdataan välillä epämiellyttäviäkin tuntemuksia ja kyse voi olla pidemmästä muutosprosessista, mutta toimivassa terapiassa yhteys terapeutin kanssa toimii ja suunta on parempaan päin. Terapeutin tulee olla koulutettu ja tuntea rajansa ja vastuunsa ohjaten tarvittaessa myös eteenpäin muun avun piiriin.  

Terapiapalveluiden suhteen kannattaa olla kriittinen ja tutkiva oli terapiamuoto mikä tahansa: mitä tämä terapia antaa minulle, sopiiko tämä terapiamuoto ja terapeutti minulle, toimiiko yhteistyö, toimivatko terapiamenetelmät? Mitä muita vaihtoehtoja tai ammattilaisia on hyvinvointini lisäämiseksi tai ongelmieni ratkaisemiseksi? 

Terapian läpinäkyvyys 

Terapeutin kanssa kannattaa jutella tavoitteista ja omista toiveista. Terapiaa ja sen menetelmiä voidaan myös avata ja terapian toimivuudesta keskustella. 

Jos terapia ei toimi, syy on luultavasti jossakin yllä luetelluista kohdista.  

Hyvässä terapiassa ilmapiiri on avoin, hyväksyvä ja turvallinen puhua, kysyä ja olla. Tuo resepti toimii monessa muussakin ihmisten kanssa tehtävässä työssä ja ihmissuhteissa ylipäätään.

VARAA AIKA, KYSY LISÄÄ

Lisätietoa:

Eronen, S. & Lahti-Nuuttila. P. Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. Edita.

Huttunen, M. O. & Kalska, H. (toim.) Psykoterapiat. Duodecim.

Kanninen, K. & Uusitalo-Arola, L. Lyhytterapeuttinen työote. PS-kustannus. 

Mönkkönen, K. Vuorovaikutus asiakastyössä. Gaudeamus.