Mikä terapiassa auttaa vai auttaako mikään?

10.02.2022

Terapian vaikuttavuutta, eli sitä, mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa, on vaikea tutkia, mutta psykoterapia-tutkimusten mukaan vaikuttavia tekijöitä psykoterapiamuodosta riippumatta ovat:

  • hyvä vuorovaikutus ja yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä
  • luottamus; empatia
  • avoin keskustelu asioista ja ongelmista
  • terapiamenetelmät ja -tekniikat
  • yhteisesti jaettu käsitys terapian tavoitteista
  • terapiaan liittyvät odotukset (ns. lumevaikutus, usko terapian apuun)
  • terapeutin usko käyttämäänsä menetelmään 
  • asiakkaaseen, hänen olosuhteisiinsa ja sitoutumiseensa liittyvät seikat

Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi omana itsenään kokemuksineen. Se on myös toimivan terapian lähtökohta. 

Terapia auttaa ja vaikuttaa erityisesti hyvän vuorovaikutuksen kautta. Myös erilaiset menetelmät ja prosessi, yhteistyö auttavat. Terapiassa voidaan yhdistellä eli integroida erilaisia toimivia ja hyväksi havaittuja menetelmiä ja uusinta tietoa. 

Erilaiset samanlaiset terapiat - mikä sopii sinulle ja auttaa?

Psykoterapiasuuntauksia ja terapiamuotoja on paljon. Ne ovat hyvitkin erilaisia mutta toisaalta niissä on samaa ja yhteneväisyyksiä historian kerrostumina. Tieto mielen toiminnasta ja hyvinvoinnista lisääntyy jatkuvasti. Osaan terapioista saa Kelan korvausta (kts. lyhytterapia-sivun linkistä) ja osa terapeutti-ammattinimikkeistä on Valviran vahvistamia. 

Ihmisen mieli ja ihmisten auttaminen ei ole rajattu vain tiettyihin tieteenaloihin, koulutuksiin ja ammatteihin, joten sinulle sopivin ja toimivin terapia, hoitomuoto tai apu voi löytyä monin tavoin. 

Terapia-ammattilaisella on oltava koulutus, jonka mukaista terapiaa hän tarjoaa. Terapia on hyvää ja toimivaa silloin, kun se nimensä mukaisesti on hoitavaa ja auttaa sinua.

Lyhytterapia on kestoltaan pitkää psykoterapiaa lyhyempää, kertatapaamisesta joihinkin kuukausiin ja vuoteen. Usein se on selvästi tavoitteellista. Tutkimusten mukaan myös kertaterapia, yksi käynti terapiassa, on todettu hyödylliseksi.    

Terapiassa kohdataan välillä epämiellyttäviäkin tuntemuksia ja kyse voi olla pidemmästä muutosprosessista, mutta toimivassa terapiassa yhteys terapeutin kanssa toimii ja suunta on parempaan päin. Terapeutin tulee olla koulutettu ja tuntea rajansa ja vastuunsa ohjaten tarvittaessa muun avun piiriin.  

Terapiapalveluiden suhteen kannattaa olla kriittinen ja tutkiva, oli terapiamuoto mikä tahansa. Mitä tämä terapia antaa minulle, sopiiko tämä terapiamuoto ja terapeutti minulle? Toimiiko yhteistyö, toimivatko terapiamenetelmät? Mitä muita vaihtoehtoja ja ammattilaisia on hyvinvointini lisäämiseksi ja ongelmieni ratkaisemiseksi? 

Terapian läpinäkyvyys 

Terapeutin kanssa kannattaa jutella tavoitteista ja omista toiveista. Terapiaa ja sen menetelmiä voidaan myös avata ja terapian toimivuudesta keskustella. 

Jos terapia ei toimi, syy on luultavasti jossakin yllä luetelluista kohdista.  

Hyvässä terapiassa ilmapiiri on avoin, hyväksyvä ja turvallinen puhua, kysyä ja olla. Tuo resepti toimii monessa muussakin ihmisten kanssa tehtävässä työssä ja ihmissuhteissa ylipäätään.

VARAA AIKA, KYSY LISÄÄ

Lisätietoa:

Eronen, S. & Lahti-Nuuttila. P. Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. Edita.

Huttunen, M. O. & Kalska, H. (toim.) Psykoterapiat. Duodecim.

Kanninen, K. & Uusitalo-Arola, L. Lyhytterapeuttinen työote. PS-kustannus. 

Mönkkönen, K. Vuorovaikutus asiakastyössä. Gaudeamus.