Mikä terapiassa auttaa vai auttaako mikään?

10.02.2022

Terapian vaikuttavuutta, eli sitä, mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa, on vaikea tutkia, mutta psykoterapia-tutkimusten mukaan vaikuttavia tekijöitä psykoterapiamuodosta riippumatta ovat:

  • hyvä vuorovaikutus ja yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä
  • luottamus; empatia
  • avoin keskustelu asioista ja ongelmista
  • terapiamenetelmät ja -tekniikat
  • yhteisesti jaettu käsitys terapian tavoitteista
  • terapiaan liittyvät odotukset (ns. lumevaikutus, usko terapian apuun)
  • terapeutin usko käyttämäänsä menetelmään 
  • asiakkaaseen, hänen olosuhteisiinsa ja sitoutumiseensa liittyvät seikat

Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenämme kokemuksinemme. Se on myös toimivan terapian lähtökohta. Sinut kuullaan ja nähdään, sinut hyväksytään.

Terapia auttaa ja vaikuttaa erityisesti hyvän vuorovaikutuksen kautta. Myös erilaiset menetelmät ja prosessi auttavat. Terapiassa voidaan yhdistellä eli integroida erilaisia toimivia ja hyväksi havaittuja menetelmiä ja uusinta tietoa. 

Erilaiset samanlaiset terapiat - mikä sopii sinulle, mikä auttaa?

Psykoterapiasuuntauksia ja terapiamuotoja on paljon. Ne ovat hyvitkin erilaisia mutta toisaalta niissä on samaa ja yhteneväisyyksiä historiallisen ja tiedollisen kehittymisen tuloksena. Osaan terapioista saa Kelan korvausta (kts. lyhytterapia-sivun linkistä). 

Ihmisen mieli, ihmisten auttaminen ja hyvinvoinnin lisääminen ei ole rajattu vain tiettyihin tieteenaloihin, koulutuksiin ja ammatteihin, joten sinulle sopivin ja toimivin terapia, hoitomuoto tai apu voi löytyä monin tavoin. 

Terapia-ammattilaisella on oltava koulutus, jonka mukaista terapiaa hän tarjoaa. Terapia on hyvää ja toimivaa silloin, kun se nimensä mukaisesti on hoitavaa ja auttaa sinua.

Lyhytterapia on kestoltaan pitkää psykoterapiaa lyhyempää, kertatapaamisesta kuukausiin. Usein lyhytterapia on selvästi tavoitteellista. Tutkimusten mukaan myös kertaterapia, yksi käynti terapiassa, on todettu hyödylliseksi.    

Terapiassa kohdataan välillä epämiellyttäviäkin tuntemuksia ja kyse voi olla voimakkaasta muutos- ja kehitysprosessista, mutta toimivassa terapiassa yhteys terapeutin kanssa toimii ja suunta on parempaan päin.

Terapiapalveluiden suhteen kannattaa olla kriittinen ja tutkiva, oli terapiamuoto mikä tahansa. Mitä tämä terapia antaa minulle, sopiiko tämä terapiamuoto ja terapeutti minulle? Toimiiko yhteistyö, toimivatko terapiamenetelmät? Mitä muita vaihtoehtoja ja ammattilaisia on hyvinvointini lisäämiseksi ja ongelmieni ratkaisemiseksi? Juttele aiheesta myös terapeuttisi kanssa.

Toiveet ja tavoitteet selville

Terapeutin kanssa kannattaa jutella omista toiveista ja tavoitteista. Terapiaa ja sen menetelmiä voidaan myös avata ja terapian toimivuudesta keskustella. 

Jos terapia ei toimi, syy on luultavasti jossakin yllä luetelluista kohdista.  

Hyvässä terapiassa ilmapiiri on avoin, hyväksyvä ja turvallinen puhua, kysyä ja olla. Tuo resepti toimii yleensäkin ihmisten kanssa tehtävässä työssä ja ihmissuhteissa.

VARAA AIKA, KYSY LISÄÄ

Lisätietoa:

Eronen, S. & Lahti-Nuuttila. P. Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. Edita.

Huttunen, M. O. & Kalska, H. (toim.) Psykoterapiat. Duodecim.

Kanninen, K. & Uusitalo-Arola, L. Lyhytterapeuttinen työote. PS-kustannus. 

Mönkkönen, K. Vuorovaikutus asiakastyössä. Gaudeamus.